Детска английска занималня - какви са предимствата

В езиковата детска занималня малчуганите играят и учат едновременно

Ако изберете да водите детето си на детска английска занималня трябва да знаете няколко важни неща, за да прецените дали сте попаднали на точното място. Езиковата детска занималня е чудесен вариант за развитие на детето, ако то посещава предучилищна в училище, а не в детската градина. В случай, че сте избрали между 5 и 7 годишнат възраст да поверите вашия любопитен и умен малчуган в ръцете на възпитателите от занималнята в близкото училище, т.е. той не посещава целодневна детска градина, е много полезно да уплътните следобедите му като го запишете на детска английска занималня. 

Познаването на процеса на обучение в тази възраст ще ни помогне да преценим дали в дадена езикова детска занималня се справят добре. 

Особености на детето между 5 и 7 години

Обучението по английски език на деца в предучилищна възраст има своите особености. Те са свързани с психофизическите характеристики на децата.

 • Учените твърдят, че паметта, сетивните възприятия и способностите за съсредоточаване на малчуганите в този период имат случаен харакер. Децата не могат да управляват своите възприятия като възрастните, не могат и да анализират света по начина, по който го правям ние. Затова записването в детска езикова занималня не бива да бъде свързано с прекалено големи или просто неадекватни очаквания. 
 • Фотографската памет е силно развита, но пък детето в предучилищна възраст не може да си спомни в даден момент, да кажем, когато изискваме това от него, всичко, което е възприело. Малкото дете изпитва силен интерес към даден предмет, и може да извика лесно спомена за нещата, които го вълнуват. Но може да остане съсредоточено върху тях само до момента в който не изгуби напълно интерес. 
 • Много от важни речеви навици и умения, нужни за изучаването на чужди езици, са още недостъпни за хлапетата в тази възраст и затова обучението в детската английска занималня съществено ще се отличава от езиковото обучение в началното училище, което започва обикновено от втори клас.
 • Между 5 и 7 години децата правят качествен скок - излизат от границите на статичното битие и започват да възприемат света като и време. Това им позволява да възприемат особености, които лежат в основата на устройството на света. Започват да се интересуват от процеси като последователност и повтаряемост на събитията. Това се отразява и на начина по който се усвоява чуждия език и е съобразено в програмите на добрите езикови детски занимални.

Как трябва да се преподава

 • При обучението в езиковата детска занималня трябва да доминира нагледността, образността, така че фразата да се възприема от хлапетата не на като набор от отделни лексикални единици, а като цяло, като нещо единно, като образ. Затова трябв в избраната от вас детска английска занималня да се спазва основния принцип за нагледност и образност
 • И в езиковата детска занималкя и у дома, когато учим с децата, трябва да се ръководим и от принципа "направи като мен" и "говори като мен".
 • В детската английска занималня езикът трябва да се учи само на практика, без да се включват дори елементерни теоретически езикови понятия.

Какви са предимствата на предучилищната възраст

 • Отсъстват езикови бариери и паметта е много услужлива - това обяснява лекотата на усвояване на чужд език при децата в сравнение с възрастните.
 • В тази възраст човешкият мозък достига 80% от своя потенциал и активно се формира базата за последващо развитие.
 • Между 5 и 7 години децата активно опознават заобикалящия ги свят и откриват всичко ново около себе си.

Тези природни дадености се използват в обучението на малчуганите в детските чуждоезикови занимални и сами ще се убедите, че когато се прави добре, то дава видими резултати за кратко време.

Обратната страна на монетата

Не трябва да забравяме обаче, че малките бързо се уморяват и отегчават, затова трябва да се търсят по-интересни начини за задържане на вниманието им. Ето някои от практиките, застъпени в по-добрите детски английски занимални:

 • Превръщането на урока в театрално представление, на което децата могат да станат активни зрители, активизира основното природно средство за разивитие на детето - наблюдението. 
 • Използването на игри като основно средство по време на урок в детската английска занималня, осигурява заинтересоваността на децата при възприемането на материала и намалява възможната трудност.
 • редуването на различни видове работа
 • постоянната физическа активност на децата
 • ярката образност
 • достъпността на материала

Всичко това способства мозъкът на детето да не се уморява и да превключва бързо.

Основни принципи на обучението

В детската чуждоезикова занималня, която изберете, е добре да се спазват няколко основни принципа на взаимодействие между детето и учителя.

 • Препоръчително е да се използват различни средства за поощрение - както вербални, така и материални.
 • Да се формира положителен образ на учителя, това повишава рефлексните способности на детето.
 • Речта на учителя на български трябва да се ограничи до 5–10%, речта на детето на английски също трябва да бъде 90%
 • Развитието на комуникацията е много важно - децата трябва да могат да използват лексикалния и граматически фонд в естествена ситуа.ция на общуване. Това развива едновременно и разбирането, и говора, а стихотворенията и песните служат най-вече за продуктивно усвояване на изучавания материал.
 • Обучението на деца в предучилищна възраст по английски език трябва да се стреми да развива езиковите, интелектуалните, познавателните и творческите способности на детето.